Adviseurs van & Van de Laar helpen u graag in uw proces. Samen zetten we de volgende stap.

Bestuurskracht en toekomstverkenning

Dienst

Een gemeente is in onze ogen bestuurskrachtig als sprake is van een gezonde balans tussen enerzijds de lokale en regionale opgaven en bestuurlijke ambities en anderzijds de realisatiekracht die een gemeente daar tegenover stelt. Realisatiekracht zien wij daarbij als de optelsom van de mate waarin sprake is van een stabiele en slagvaardige politiek-bestuurlijke context, een krachtige en adaptieve ambtelijke organisatie, een mooi samenspel tussen gemeente, inwoners, ondernemers, instellingen en mede-overheden (een goed werkend ecosysteem) en de wijze waarop de gemeente zich positioneert in regionale samenwerkingsverbanden. Onze adviseurs leggen in bestuurskrachtonderzoeken daarbij graag de verbinding naar het toekomstperspectief van de gemeente. Zijn de opgaven en ambities structureel van aard? Of hangen deze samen met een tijdelijke ontwikkeling? En waar zitten kansen ter versterking van de realisatiekracht? Waar nodig vertalen wij deze analyse door naar een handelingsperspectief dat het beste past in de context van de gemeente. Een handelingsperspectief dat zorgt voor een hernieuwd evenwicht tussen opgaven en realisatiekracht, ofwel een bestuurskrachtige gemeente.

Evaluatie en doorontwikkeling

Dienst

Periodiek is het zinvol het gekozen samenwerkingsmodel en de effecten daarvan in de dagelijkse praktijk eens onafhankelijk tegen het licht te houden. Voldoet het model wel aan de vooraf vastgestelde verwachtingen? Draagt het daadwerkelijk bij aan kwaliteits- verbetering, kwetsbaarheidsvermindering en kostenbeheersing? Heeft de ambtelijke fusie een positief effect op de realisatie van de bestuurlijke ambities en inhoudelijke opgaven? Is de positionering van de deelnemende gemeenten in de regio verbeterd? En is er voldoende ruimte gebleven voor lokale inkleuring van beleid? Een evaluatie kan helpen om tot doorontwikkeling van de samenwerking te komen. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met evaluaties van samenwerkingsverbanden en zijn goed bekend met de ‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden als het gaat om doorontwikkeling, zoals de politiek-bestuurlijke verbinding tussen de deelnemers, het pallet aan juridische constructies, de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, de rolverdeling tussen raden, colleges en ambtelijke fusieorganisatie, de organisatieinrichting en de financieringsopzet.

Stan van de Laar

Energiek, betrokken en resultaatgericht. Kernwaarden die van toepassing zijn op Stan als procesbegeleider, projectleider of inhoudelijk deskundige. Hij was verantwoordelijk voor de vorming (SED, BUCH, HLT, MijnGemeenteDichtbij, Druten/Wijchen) en evaluatie en doorontwikkeling (BEL Combinatie, UW Samenwerking, Woerden/Oudewater) van talrijke ambtelijke fusies. Stan heeft veel kennis van governancemodellen, juridische constructies, organisatiestructuren en de personele en financiële gevolgen van samenwerking. Deze kennis combineert hij met de benodigde politiek-bestuurlijke sensitiviteit, in nauwe verbinding met de ambtelijke uitvoering.

s.vandelaar@en-vdl.nl

Procesbegeleiding en -ondersteuning

Dienst

Van de eerste oriëntatie op samenwerkingsvormen, via politiek-bestuurlijke besluitvorming over het gewenste samenwerkingsmodel tot aan de praktische voorbereiding van de start: de totstandkoming van een samenwerkingsverband, zoals een ambtelijke fusie, is een complex en gevoelig proces. Een proces dat naar onze ervaring vraagt om voortvarendheid, gepaard gaande met de nodige zorgvuldigheid. Onze adviseurs mochten vele samenwerkings- en fusieprocessen in de rol van projectleider en procesbegeleider faciliteren, waarbij wij het hele speelveld (politiek, bestuur, management, medewerkers en medezeggenschap) goed overzien. In het bijzonder hebben wij daarbij ervaring met de opzet en inrichting van ambtelijke fusieorganisaties. Voor ons kent zowel de inhoud als het proces weinig geheimen meer, waarbij wij altijd oog houden voor de lokale context. Wij begeleiden en ondersteunen deze processen in de rollen van procesbegeleider, projectleider, projectsecretaris, adviseur of klankbord.

Stan van de Laar

Energiek, betrokken en resultaatgericht. Kernwaarden die van toepassing zijn op Stan als procesbegeleider, projectleider of inhoudelijk deskundige. Hij was verantwoordelijk voor de vorming (SED, BUCH, HLT, MijnGemeenteDichtbij, Druten/Wijchen) en evaluatie en doorontwikkeling (BEL Combinatie, UW Samenwerking, Woerden/Oudewater) van talrijke ambtelijke fusies. Stan heeft veel kennis van governancemodellen, juridische constructies, organisatiestructuren en de personele en financiële gevolgen van samenwerking. Deze kennis combineert hij met de benodigde politiek-bestuurlijke sensitiviteit, in nauwe verbinding met de ambtelijke uitvoering.

s.vandelaar@en-vdl.nl

Businesscase, bedrijfs- en inrichtingsplan

Dienst

Veel samenwerkingsinitiatieven starten met een ‘businesscase’ waarin diverse samenwerkingsvarianten met elkaar worden vergeleken. In dergelijke vergelijkingen worden aspecten als kenmerken in vormgeving en aansturing, kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid, kansen voor medewerkers, kracht in de regio en bestendigheid van iedere variant in kaart gebracht. Het ‘best passende’ samenwerkingsmodel, kan vervolgens in een ‘bedrijfsplan’ worden uitgewerkt. Een bedrijfsplan moet in onze ogen tenminste de volgende elementen bevatten: de doelstellingen van de samenwerking, de missie, visie en kernwaarden, de bestuurlijk-juridische vormgeving, de rolverdeling tussen raden, colleges en samenwerkingsverband, de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, de hoofdstructuur, de personele en de financiële consequenties. Het bedrijfsplan vormt daarmee de basis voor een politiek en bestuurlijk ‘go / no-go-besluit’. Indien een ‘go’ wordt gegeven op de samenwerking is veelal nog een periode van circa een jaar nodig om de samenwerking feitelijk operationeel te hebben. In deze kwartiermakersfase wordt in een inrichtingsplannen de organisatie meer in detail uitgewerkt: een fijnstructuur, de functies en formatie en de werkwijzen, processen en systemen kunnen daarin worden vervat.

Besturing, structuur en financiering

Dienst

Iedere organisatie, maar zeker samenwerkingsverbanden, vragen om zorgvuldige keuzen in de uitwerking van ‘het model’. Onze adviseurs hebben een diepgaande kennis van alle facetten die daarbij aan bod komen. Van de uitwerking van het best passende besturings-/governancemodel, een duidelijke uitwerking van de ambtelijke topstructuur (directie en management) tot aan de creatie van een heldere en flexibele organisatiestructuur. Daarbij hebben wij veel kennis in huis van financieringssystematieken rondom samenwerking. Het opstellen van exploitatiebegrotingen, analyses van incidentele lasten (project-, frictie- en desintegratiekosten), verdeelsleutels en verrekensystematieken, de vertaling naar terugverdientermijnen, de berekening van de structurele effecten op individuele gemeentelijke begrotingen en constructies van outputfinanciering en eventuele overgangsregelingen kennen voor ons geen geheimen.

Stan van de Laar

Energiek, betrokken en resultaatgericht. Kernwaarden die van toepassing zijn op Stan als procesbegeleider, projectleider of inhoudelijk deskundige. Hij was verantwoordelijk voor de vorming (SED, BUCH, HLT, MijnGemeenteDichtbij, Druten/Wijchen) en evaluatie en doorontwikkeling (BEL Combinatie, UW Samenwerking, Woerden/Oudewater) van talrijke ambtelijke fusies. Stan heeft veel kennis van governancemodellen, juridische constructies, organisatiestructuren en de personele en financiële gevolgen van samenwerking. Deze kennis combineert hij met de benodigde politiek-bestuurlijke sensitiviteit, in nauwe verbinding met de ambtelijke uitvoering.

s.vandelaar@en-vdl.nl

Juridische expertise

Dienst

Samenwerking tussen gemeenten en dus ook ambtelijke fusieorganisaties kunnen via verschillende juridische vormen hun beslag krijgen. In de praktijk van het openbaar bestuur zien we een breed pallet aan juridische constructies ontstaan: van B.V.’s en N.V.’s tot aan stichtingen en coöperaties. Het leeuwendeel van de samenwerkingsverbanden is echter nog altijd vormgegeven via de publiekrechtelijke weg, de Wet gemeenschappelijke regelingen. Onze juristen kunnen u helpen bij de vraag welke juridische vorm het best aansluit bij de beoogde samenwerkingsvorm in de lokale context. Onze juristen hebben uitgebreide ervaring met vele vormen buiten en binnen de Wgr. Het openbaar lichaam, de centrumregeling of de bedrijfsvoeringsorganisatie kent voor hen geen verrassingen. Wij helpen relaties bijvoorbeeld met het maken van afwegingen binnen de juridische mogelijkheden (bestuurlijke bezetting, besluitvorming, stemverhoudingen, uittreedbepalingen, etc.), het opstellen van GR-teksten en artikelsgewijze toelichtingen daarop, het vormgeven van mandaatbesluiten, reglementen van orde en directiestatuten. Ons uitgangspunt daarin is dat geregeld moet worden wat juridisch geregeld móet worden, maar waarbinnen tegelijkertijd ruimte blijft voor flexibiliteit.

Ambtelijke fusie Academy

Dienst

Rondom het onderwerp ambtelijke fusie bestaan politiek, bestuurlijk en ambtelijke vaak veel vragen: wat kan een ambtelijke fusie voor mijn gemeente betekenen? Hoe gaat deze samenwerkingsvorm in z’n werk en welke voor- en nadelen kleven er aan het model? Wat kunnen de consequenties zijn voor bijvoorbeeld kwaliteit en kwetsbaarheid van mijn gemeente? En hoe verloopt de totstandkoming van een ambtelijke fusieorganisatie? In de Ambtelijke fusie Academy delen wij onze kennis van en ervaring met samenwerkingsverbanden in het algemeen en ambtelijke fusies in het bijzonder. Graag komen wij bij u langs voor een presentatie aan raden, colleges, ambtelijke organisatie of medezeggenschap. Wij voeren ook graag in klein verband een goed inhoudelijk gesprek of reflecteren op uw vraagstuk tijdens intervisiebijeenkomsten. Naast onze adviseurs beschikken wij over een groot netwerk van bestuurders en ambtenaren uit het land, die u kunnen meenemen in hun praktijkervaringen. Wij brengen partijen graag met elkaar in verbinding.

Stan van de Laar

Energiek, betrokken en resultaatgericht. Kernwaarden die van toepassing zijn op Stan als procesbegeleider, projectleider of inhoudelijk deskundige. Hij was verantwoordelijk voor de vorming (SED, BUCH, HLT, MijnGemeenteDichtbij, Druten/Wijchen) en evaluatie en doorontwikkeling (BEL Combinatie, UW Samenwerking, Woerden/Oudewater) van talrijke ambtelijke fusies. Stan heeft veel kennis van governancemodellen, juridische constructies, organisatiestructuren en de personele en financiële gevolgen van samenwerking. Deze kennis combineert hij met de benodigde politiek-bestuurlijke sensitiviteit, in nauwe verbinding met de ambtelijke uitvoering.

s.vandelaar@en-vdl.nl